บริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description

     บริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description เป็นการใช้เสียงบรรยายเพิ่มเติมสำหรับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ตลอดจนการจัดแสดงประเภทต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้คนตาบอดได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาสาระหลักของรายการนั้น ๆ ซึ่งถูกนำเสนอผ่านองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มิได้แสดงออกมาเป็นเสียงอันทำให้คนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได้

     มูลนิธิฯ จะร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการผลิตและเผยแพร่รายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพ ผ่านช่องทางของสื่อกระแสหลักตลอดจนช่องทางสาธารณะต่าง ๆ เช่น ช่อง TV digital โรงภาพยนตร์ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ขณะเดียวกันก็จะนำสื่อนั้น ๆ มาเผยแพร่ผ่านบริการต่าง ๆ ในเครือ 1414plus ควบคู่กันไปด้วย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเสียงบรรยายภาพได้ที่ facebook แฟนเพจadofthailand-เสียงบรรยายภาพ

แฟนเพจเสียงบรรยายภาพ