การสนับสนุน

ในการจัดบริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางและรูปแบบบริการต่าง ๆ ภายใต้บริการ 1414 Plus มูลนิธิคนตาบอดไทยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ อย่างดียิ่งทำให้สามารถขยายและพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รายชื่อดังปรากฏต่อไปนี้เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนและประสานงานสร้างความร่วมมือในการบริการ

 1. การสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ และข้อมูลข่าวสาร โดยมีทั้งการผลิตหนังสือเสียงให้แก่มูลนิธิฯ หรือการช่วยผลิตรายการวิทยุสำหรับเผยแพร่ผ่าน Tab Radio เช่น
  • ทัณฑสถานหญิงกลาง กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
  • ชมรมจัดทำหนังสือเสียงเพื่อผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทHappyland Group จำกัด
  • โครงการ one by one มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย
  • ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
  • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  • สำนักงานเทคโนโลยี การศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ ประสานมิตร
  • ชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอด
  • กลุ่ม we2blind
  • บริษัท สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่น จำกัด
 2. ผู้ผลิตรายการผ่านสื่อกระแสหลักที่อนุญาตให้มูลนิธิฯ นำรายการหรือสื่อนั้น ๆ มาร่วมเผยแพร่ผ่านช่องทางบริการของ 1414 Plus เช่น
  • รายการสวนอักษร คลื่นความถี่FM100.5 และรายการก้าวทันข่าว จากสถานีวิทยุ อสมท.
  • ห้องสมุดหนังสือเสียง nation digital voice จากวิทยุเนชั่น
  • คณะละครนิลิกานนท์
  • รายการ The Shock
  • รายการ sport warm up จาก sport radio
  • ข่าวสามมิติ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3
  • รายการชั่วโมงข่าว tnn24
  • ข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทย
  • รายการชูรักชูรส
  • รายการเปิดโลกสื่อสาร คุณทวีศักดิ์ พลอยสุวรรณ
  • รายการอมตะวรรณกรรมเรื่องกฎแห่งกรรม และสื่อธรรมะจากอาจารย์เกรียงไกร พิพัฒน์กิจไพศาล
  • รายการ english in style สถานีวิทยุจุฬาฯ – CU RADIO FM 101.5 MHz
  • หนังสือและสื่อธรรมะจากคุณดังตฤณ
  • รายการ the reviewer จากบริษัท show no limit
 3. การสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการ ได้แก่ การบริจาควัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ การช่วยพัฒนาเครื่องมือในการให้บริการรวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการ เช่น
  • สำนักพิมพ์หมึกจีน
  • ศูนย์สำนักพิมพ์น้ำฝน
  • บริษัทอมรินทร์
  • บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
  • Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
  • บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทรู คอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  • การไฟฟ้านครหลวง
 4. เครือข่ายด้านผู้ใช้บริการ ซึ่งประกอบด้วย คนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เครือข่ายดังกล่าวนี้นอกจากจะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของบริการแล้วยังมีส่วนในการสนับสนุนผ่านการสะท้อนปัญหาความต้องการการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อแนะนำต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการ